Quản lý bài học

Cài đặt bài học.

Bài học được cấu tạo từ:

  1. File tài liệu: video, pdf, word, ppt, ảnh,...

  2. Bài quiz: Bài kiểm tra nhanh để kiểm tra xem nhân sự có thực sự hiểu bài hay không? (Thường khoảng 2-5 câu hỏi)

Last updated