123TRAIN
Search
K
Comment on page

Quản lý bài học

Cài đặt bài học.
Bài học được cấu tạo từ:
  1. 1.
    File tài liệu: video, pdf, word, ppt, ảnh,...
  2. 2.
    Bài quiz: Bài kiểm tra nhanh để kiểm tra xem nhân sự có thực sự hiểu bài hay không? (Thường khoảng 2-5 câu hỏi)