Cài đặt tổ chức

Cài đặt phòng ban, chức vụ

Với lần đăng nhập đầu, bạn sẽ cần phải hoàn thiện thông tin tổ chức doanh nghiệp của bạn.

Bao gồm: Phòng ban, chức vụ trong doanh nghiệp.

Ở menu, các bạn chọn Cài đặt => Tổ chức

1. Cài đặt phòng ban

  • B1: Chọn Tạo mới phòng ban

  • B2: Nhập tên các phòng ban trong doanh nghiệp

  • B3: Nhấn "Tạo mới"

2. Cài đặt chức vụ

  • B1: Chọn Tạo mới chức vụ

  • B2: Nhập tên các chức vụ trong doanh nghiệp

  • B3: Nhấn "Tạo mới"

Last updated