123TRAIN
Search…
Báo cáo tổng quan
Tại menu bên trái, chọn Tổng quan để tới trang xem thống kê
Khu vực 1: Thống kê tóm tắt về nhân viên, bài thi và bài đăng của doanh nghiệp
Khu vực 2: Bộ lọc cho kết quả thống kê của các khu vực 3,4,5
Khu vực 3: Biểu đồ thống kê tiến độ học tập của các nhân viên trong một khóa học đã chọn
Khu vực 4: Bảng danh sách một nhóm nhân viên có hoạt động gần nhất trong một khóa học
Khu vực 5: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ nhân viên tham gia khóa học đã chọn
Last modified 6mo ago
Copy link