Báo cáo tổng quan

Tại menu bên trái, chọn Tổng quan để tới trang xem thống kê

Khu vực 1: Thống kê tóm tắt về nhân viên, bài thi và bài đăng của doanh nghiệp

Khu vực 2: Bộ lọc cho kết quả thống kê của các khu vực 3,4,5

Khu vực 3: Biểu đồ thống kê tiến độ học tập của các nhân viên trong một khóa học đã chọn

Khu vực 4: Bảng danh sách một nhóm nhân viên có hoạt động gần nhất trong một khóa học

Khu vực 5: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ nhân viên tham gia khóa học đã chọn

Last updated