Quản lý khóa học

Quản lý khoá học bao gồm:

Tạo khoá học

Cập nhật bài học

Cập nhật đề thi

Thành viên trong khoá học

Xem và chấm bài thi

Cài đặt mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khoá học

Last updated