123TRAIN
Search…
Quản lý khóa học

Quản lý khoá học bao gồm:

Tạo khoá học

Cập nhật bài học

Cập nhật đề thi

Thành viên trong khoá học

Xem và chấm bài thi

Cài đặt mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khoá học

Copy link
On this page
Quản lý khoá học bao gồm:
Tạo khoá học
Cập nhật bài học
Cập nhật đề thi
Thành viên trong khoá học
Xem và chấm bài thi
Cài đặt mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khoá học