Học & Thi

Sau khi quản trị doanh nghiệp thêm bạn vào khoá học, bạn nhận được email thông báo.

Màn hình các bài học được quản trị giao cho nhân viên

Màn hình các bài học

Màn hình chi tiết bài học

Màn hình bài kiểm tra trắc nghiệm

Màn hình bài kiểm tra tự luận

Last updated