Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp cần hoàn thiện, để có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng phần mềm.

Ở menu, chọn Cài Đặt => Thông tin

  1. Logo công ty

  2. Tên công ty

  3. Tên viết tắt

  4. Email công ty

  5. Số điện thoại

  6. Số lượng nhân sự

Last updated