Cập nhật bài học

Bước 1. Truy cập trang quản lý nội dung khóa học

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Khóa học. Sau đó bấm vào tên khóa học cần truy cập.

Màn hình chi tiết khóa học hiện ra, tiếp tục chọn tab Nội dung khóa học

Bước 2. Cập nhật bài học

Tại màn hình chi tiết khóa học, bấm Thêm bài học ở góc bên phải

Một dialog hiện lên, thực hiện chọn các bài học cần thêm và bấm Thêm bài học

Thêm bài học thành công, danh sách bài học sẽ được cập nhật vào khóa học.

Last updated