Báo cáo phòng ban

Bạn có thể xem báo cáo theo phòng ban, báo cáo theo từng khoá học

Bạn cũng có thể dễ dàng xem chi tiết các nhân viên theo từng chỉ số

Last updated