Báo cáo chức vụ

Báo cáo về việc đào tạo theo chức vụ trong doanh nghiệp

Báo cáo chi tiết theo chức vụ

Bạn có thể dễ dàng xem chi tiết từng danh sách nhân sự trong báo cáo

Last updated