123TRAIN
Search…
Tạo bài học

Bước 1. Truy cập trang bài học

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Bài học

Bước 2. Tạo bài học

Tại màn hình nhân viên, bấm Tạo mới ở góc bên phải
Một dialog tạo bài học hiện lên.
Bài học gồm 2 dạng chính:
    Dạng tài liệu
    Dạng video, link youtube
Người tạo thực hiện tải lên file, video hoặc chèn link youtube... để thêm nội dung cho bài học.
Sau khi hoàn tất nhập nội dung, bấm Tạo mới ta được kết quả như hình sau:
Last modified 7mo ago