123TRAIN
Search…
Cập nhật đề thi

Bước 1. Truy cập trang quản lý nội dung khóa học

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Khóa học. Sau đó bấm vào tên khóa học cần truy cập.
Màn hình chi tiết khóa học hiện ra, tiếp tục chọn tab Nội dung khóa học

Bước 2. Tạo đề thi cho khóa học

Tại màn hình chi tiết khóa học, bấm Thêm đề thi
Một dialog hiện lên, thực hiện nhận nội dung sau đó bấm Tạo mới
Sau khi tạo thành công, thực hiện cài đặt đề thi theo hướng dẫn với loại đề thi tương ứng:
Last modified 7mo ago