Tạo nhân viên bằng email

Bước 1. Truy cập màn hình nhân viên

Tại menu bên trái, chọn Nhân viên

Bước 2. Nhập nhanh nhân viên bằng email

Tại màn hình nhân viên, bấm Thêm nhanh nhân viên ở góc bên phải

Chọn tab Nhập bằng email, nhập thông tin theo hướng dẫn và bấm Tiếp tục

Điều chỉnh lại thông tin nếu cần thiết sau đó bấm Tạo tất cả

Tạo thành công ta được kết quả như hình dưới:

Last updated