123TRAIN
Search…
Tạo nhân viên bằng email

Bước 1. Truy cập màn hình nhân viên

Tại menu bên trái, chọn Nhân viên

Bước 2. Nhập nhanh nhân viên bằng email

Tại màn hình nhân viên, bấm Thêm nhanh nhân viên ở góc bên phải
Chọn tab Nhập bằng email, nhập thông tin theo hướng dẫn và bấm Tiếp tục
Điều chỉnh lại thông tin nếu cần thiết sau đó bấm Tạo tất cả
Tạo thành công ta được kết quả như hình dưới:
Last modified 7mo ago