Quản lý profile

Quản lý cá khoá học và giấy chứng nhận

Khi các bạn hoàn thành 1 khoá học bất kỳ được giao. Hệ thống sẽ cấp cho bạn giấy chứng nhận hoàn thành khoá học tự động.

Bạn có thể dễ dàng truy cập các khoá học được giao

Last updated