Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên trong doanh nghiệp

1. Tạo thêm tài khoản Admin

2. Nhập danh sách email nhân viên

3. Thêm nhanh nhân viên bằng excel

4. Sửa thông tin nhân viên

5. Đổi mật khẩu tài khoản

6. Khoá tài khoản nhân viên

Last updated