Quản lý chấm thi

Quản lý chấm các bài thi tự luận của nhân viên

Bạn có thể truy cập dễ dàng vào chấm thi bài thi tự luận cho toàn bộ nhân viên của mình

Bước 1: Click vào nút Chấm Bài

Bước 2: Cho điểm và nhận xét bài làm của nhân viên

Bước 3: Click nút chấm bài

Khi đó phần mềm sẽ thông báo đến cho nhân viên kết quả bài thi, đồng thời thông báo cũng gửi qua email cho nhân viên đó.

Last updated