123TRAIN
Search…
Quản lý chấm thi
Quản lý chấm các bài thi tự luận của nhân viên
Bạn có thể truy cập dễ dàng vào chấm thi bài thi tự luận cho toàn bộ nhân viên của mình

Bước 1: Click vào nút Chấm Bài

Bước 2: Cho điểm và nhận xét bài làm của nhân viên

Bước 3: Click nút chấm bài

Khi đó phần mềm sẽ thông báo đến cho nhân viên kết quả bài thi, đồng thời thông báo cũng gửi qua email cho nhân viên đó.
Copy link
On this page
Bước 1: Click vào nút Chấm Bài
Bước 2: Cho điểm và nhận xét bài làm của nhân viên
Bước 3: Click nút chấm bài