Báo cáo theo kết quả đào tạo

Kết quả đào tạo của toàn thể doanh nghiệp

Bảng báo cáo kết quả đào tạo của doanh nghiệp

  1. Báo cáo theo ngày

  2. Báo cáo theo tuần

  3. Báo cáo theo tháng

  4. Báo cáo theo quý

  5. Báo cáo theo năm

  6. Báo cáo tuỳ chọn ngày.

Last updated